Stanovy

Stanovy občianskeho združenia oKST Limba turist

 1. Názov OZ:       Odbor turistiky klubu slovenských turistov Limba turist 
 2. Sídlo OZ :        Mánesovo nám. 1230/1, 851 01 Bratislava  
 3. Cieľ činnosti OZ:         Cieľom združenia je plánovanie, programovanie a organizovanie pohybových aktivít v prírode a kultúrno poznávacej činnosti na území Slovenskej republikya v zahraničí

Napĺňanie uvedenej činnosti bude zabezpečované:

– organizovaním jedno a viacdenných turistických akcii charakteru:

 • pešej a rekreačnej pešej turistiky
 • diaľkový pochod
 • vysokohorskej turistiky
 • cykloturistiky
 • lyžiarskej turistiky a zjazdového lyžovania
 • vodáckej turistiky
 • rekreačného skialpinizmu

– organizovaním školenia „Minima vysokohorskej turistiky“;

– organizovaním cestovateľských besied s premietaním diapozitívov, resp. videa;

– aktívnej účasti pri udržiavaní turistických chodníkov v oblasti Malých Karpát;

– propagovanie zdravého životného štýlu i u neorganizovanej verejnosti (najmä mládeže) organizovaním pohybových aktivít v prírode v spolupráci s kultúrnymi a osvetovo – zdravotníckymi organizáciami;

 • Členstvo v OZ:

– členom združenia môže byť každá fyzická osoba bez ohľadu na štátnu príslušnosť;

– členstvo v združení vzniká schválením nového člena výborom združenia, zaniká dobrovoľným odchodom člena z OZ, resp. vylúčením schváleným výborom pri porušovaní stanov združenia alebo ústavy SR;

1. základné práva člena :

 • zúčastňovať sa činnosti OZ;
 • využívať zariadenia a inventár OZ
 • aktívne a pasívne volebné právo;
 • využívať zľavy v ubytovacích zariadeniach, športových predajniach a v dopravných prostriedkoch a na zájazdoch organizovaných cestovnými kanceláriami;
 • ukončiť členstvo v združení bez udania dôvodu;

2. základné povinnosti člena:

 • platiť členské príspevky;
 • viesť usporiadaný život ( dodržiavať ústavu SR, nekonzumovať drogy a nadmerne alkohol);
 • účasť  na činnosti združenia: organizovanie turistických akcii, cestovateľských besied, spolupracovať pri administratívnych prácach a propagácii OZ a aktívna účasť na udržovaní (čistení) turistických chodníkov;
 • dodržiavať stanovy OZ;
 • na podujatiach organizovaných klubom rešpektovať pokyny inštruktora a svojim chovaním nenarušovať priebeh podujatia (výletu)
 • Orgány OZ:

1. najvyšším orgánom OZ je „členská schôdza“ utvorená zo všetkých členov OZ:

 • rozhoduje o vzniku, zlúčení a zániku OZ
 • schvaľuje stanovy, ich zmeny a doplnky
 • schvaľuje plán činnosti a výročnú správu
 • schvaľuje rozpočet a správu o hospodárení
 • rozhoduje o zrušení OZ
 • volí a odvoláva členov výkonných orgánov

2. Výkonné orgány sú za svoju činnosť zodpovedné najvyššiemu orgánu OZ. Tvoria ich nasledovné orgány:

Výbor (predsedníctvo):

 • riadi činnosť OZ v období medzi zasadnutiami najvyššieho orgánu
 • volí a odvoláva spomedzi seba predsedu
 • zvoláva a obsahovo pripravuje rokovanie najvyššieho orgánu a pripravuje základné materiály pre tieto rokovania

Revízna komisia:

 • kontroluje hospodárenie OU, upozorňuje orgány na nedostatky a navrhuje opatrenia na ich odstránenie
 • kontroluje aj dodržiavanie stanov a vnútorných priestorov

3. Štatutárny zástupca OZ:

Predseda OZ

 • Zásady hospodárenia
 • hospodárenie sa uskutočňuje podľa schváleného rozpočtu
 • OZ hospodári s hnuteľným a nehnuteľným majetkom
 • zdroje majetku sú:

– členské príspevky

– dary od fyzických osôb

– dotácie a granty od právnických osôb

 • výnos z majetku  a vlastnej  činnosti môžu byť použité na podporu cieľa OZ
 • Zánik OZ

O zániku OZ, jeho zlúčením alebo dobrovoľným rozpustením rozhoduje najvyšší orgán, ktorý menuje likvidátora (likvidačnú komisiu). Likvidátor najskôr vyrovná všetky dlhy a záväzky a s likvidačným zostatkom naloží podľa rozhodnutia najvyššieho orgánu. Zánik OZ treba oznámiť do 15 dní po ukončení likvidácie Ministerstvu vnútra SR .